Home Embaixador Embaixada Relações bilaterais China ABC Servi├žo Consular Contactos  
 
 
 
 
  Home > Embaixada
 
 
  Lista de Nomes dos Antigos Embaixadores
 
  ( 2013/09/19 )
 
 


 

                                         1  Sr. Yang Qiliang    (1979-1983)

                                         2  Sr. Lu Jixin             (1984-1986)

                                         3  Sr. Chen Ziying      (1987-1989)

                                         4  Sr. Guo Jiading      (1989-1993)

                                         5  Sr. Wu Tao            (1993-1994)

                                         6  Sr. Wei Dong         (1994-1998)

                                         7  Sr. Wang Qiliang   (1998-2000)

                                         8  Sr.Lu Boyuan        (2000-2003)

                                         9  Sr.Ma Enhan         (2003-2006)

                                        10 Sr.Gao Kexiang     (2006-2010)

                                        11 Sr.Zhang Beisan   (2010-2012)

                                        12 Sr.Huang Songfu  (2013-2015)

                                        13 Sr.Cai Run            (2015-        )

 


Suggest to a Friend
       Print
E-mail to us